Zadarska cesta 39a, ZATON 23232 Nin zaton-zd@inet.hr

Opće informacije

Turistička zajednica mjesta je pravna osoba čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim neposredno povezanim djelatnostima s područja Mjesta Zaton.
Zadaće TZM Zaton su sljedeće:
– promoviranje turističke destinacije na razini mjesta Zaton – samostalno i putem udruženog oglašavanja;
– upravljanje javnom turističkom infrastrukturom koju Zajednici Grad Nin daje na upravljanje;
– sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike turizma na razini mjesta Zaton;
– sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnoga i privatnog sektora;
– poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš;
– izrada strateških i razvojnih planova turizma na razini područja Zajednice;
– poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta Zaton u cilju unapređenja uvjeta za boravak turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture;
– redovito, a najmanje svakih četiri mjeseca, prikupljanje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima ( kulturnim, športskim i drugim manifestacijama ), radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošta, trgovina i sl. i drugih informacija potrebitih za boravak i putovanje turista;
– izdavanje turističkih promotivnih materijala;
– obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom;
– poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, športskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude;
– koordinacija djelovanja svih subjekata koji su izravno ili neizravno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvitka turizma i obogaćivanja turističke ponude;
– poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine;
– poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje područje Zajednice čine turistički prepoznatljivim i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje;
– vođenje jedinstvenoga popisa turista za područje Zajednice, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka;
– dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području Zajednice;
– provjera i prikupljanje podataka o prijavi / odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista;
– poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora, u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih radnika, u cilju podizanja kvalitete usluga;
– organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda članica Zajednice, sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice;
– ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade;
– obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisom.

Tijela Turističke zajednice mjesta Zaton su Skupština, Turističko vijeće i predsjednik.
Predsjednik: Ante Peroš
Direktor Turističke zajednice mjesta Zaton: Ivan Miljković
Zadarska cesta 39A
Zaton, 23232 Nin
023 / 265 461
023 / 265 462
zaton-zd@inet.hr

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica mjesta Zaton uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama NN 25/13. Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama NN 38/11.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici mjesta Zaton. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

• na adresu: Turistička zajednica mjesta Zaton, Zadarska cesta 39a, Zaton 23232 Nin
• na Fax: 023 / 265 462
• elektroničkom poštom: zaton-zd@inet.hr
• donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice mjesta Zaton radnim danom od 8:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

• Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Preuzmi obrazac
• Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija Preuzmi obrazac
• Zakon o pravu na pristup informacijama Pogledaj Pogledaj

Službenik za informiranje: Frane Pavlović
023 / 265 461

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI Pogledaj
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023 (PDF) Pogledaj
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023 (CSV) Pogledaj